Etkinlik Hakkında

Değerli Araştırmacı,

Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtildiği gibi “…….ahlak ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesi ve öğretilmesi” işi, millî eğitimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle eğitimde başarının ölçüsü olarak sadece sınav sonuçları alınamaz. Yapılan bu türden değerlendirmelerin sonucu olarak toplumun geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle eğitim sistemi insanı ontolojik ve epistemolojik açıdan yeniden ele alarak, millî ve manevi değerlerimize uygun bir ahlak anlayışı ile taçlandırmalıdır. Mevcut eğitim anlayışı çift kanatlı eğitim paradigmamızın çoğunlukla tek kanadı ile ilgili araç, gereç ve bilgiler sağlamaktadır. Düşünce, duygu ve eylemi insanda birleştirmeyen, kuram ve uygulamayı uzlaştırmayan bu tek kanatlı uçma hevesi en önemli sorunlarımızdan biridir.

Yeni bir bakış açısı ile Talim ve Terbiyemizin temel hedefi; daha güçlü bir Türkiye için ahlak telakkisine dayalı, insanı merkeze alan bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermek olmalıdır.

İşte bu amaçla düzenlediğimiz Eğitim ve Ahlak Kongresi’nde okul odaklı, okulun bileşenlerinden hareketle yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci ahlakının sorgulandığı, bir bütün olarak insanı onurlandıran; toplumsal huzuru, barışı, saygıyı, sevgiyi besleyen ve geliştiren bir ahlak anlayışının eğitim sisteminde nasıl tesis edilebileceği, yeniden nasıl yeşertilebileceği çerçevesinde tartışmalar yapılacaktır.

Antalya’da 03-04 Nisan 2020 tarihlerinde, bütün paydaşlara açık felsefe, ilahiyat, psikoloji, sosyoloji ve eğitim bilimleri vb. disiplinlerin de işe koşulduğu, geniş katılımlı bir eğitim ve ahlak kongresi yapılacaktır. MEB’in eğitim sisteminde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda gelecek vizyonu oluşturmasına yönelik fikir alışverişlerine ve disiplinlerarası tartışmalara zemin hazırlayacak bu kongre için akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerimizin kongrenin amacına uygun bilimsel araştırmaya dayalı çalışmaları beklenmektedir.

Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

Bildiri Tam Metninin ya da Geniş Özetin Son Gönderim Tarihi: 10 Mart 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 25 Mart 2020

Program Kitapçığının Yayınlanması: Mart 2020

Kongre Tarihi: 03-04 Nisan 2020

Bildiri Tam Metninin Sisteme Yükleneceği Son Tarih: 03 Mayıs 2020

Başvuru Bilgileri

• Bildiriler araştırmaya dayalı, özgün, alana katkı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

• Bildiriler kongrenin konuları ile doğrudan ilgili olmalıdır.

• Bildirinin geniş özeti konuyu ana hatları ile ele almalıdır.

• Türkçe kısa özet 200 kelimeyi geçmeyecek biçimde tam metnin üst bölümünde yer alacaktır.

• Özetin altında dört (4) anahtar kelime eklenmiş olmalıdır.

• Bildiri sunmak isteyen katılımcılar başvurularını başvuru formunda belge ekleme alanından Word formatında göndereceklerdir

• Bildiriler bilim kurulunca değerlendirilecektir.

• Başvurular ekte sunulan başvuru formuna göre yapılacaktır.

• Gönderilen bildiriler 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde 1,5 aralıkla 15 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır.

• Bildirinin çok yazarlı olması halinde başvuru formunda diğer yazar isimleri, iletişim bilgileri, iletişim yazarı belirtilecektir.

• Çok yazarlı bildirilerde “İletişim Yazarı” süreçler konusunda diğer yazarları bilgilendirmekle sorumludur.

• Bildirisi Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere kabul edilen katılımcıların yol ve konaklama masrafları MEB tarafından karşılanacaktır.

• Kongre için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

BAŞVURU FORMU / PARTICIPATION FORM
DİNLEYİCİ KAYIT FORMU
İletişim / Sekreterya

LEVENT ÇAKIR - 0312 413 4384

CEBRAİL DEĞİRMENCİ - 0312 413 4385

ÖMER NACİ ÖZDEMİR - 0312 413 4387

AHMET AKKAN - 0312 413 4383

GÜLER KOÇAK - 0312 413 4391

ttkb_egitimahlakkongresi@meb.gov.tr